General terms zzoomer BVBA

ZZoomer BVBA – BTW BE 0683.445.964 

Ambachtenlaan 33, 3001 Heverlee

[paraaf leasingnemer] 

www.zzoomer.com 

Algemene voorwaarden versie 1 februari 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN ZZOOMER BVBA

I TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen de Leasinggever en de Leasingnemer met betrekking tot het voertuig dat door de Leasinggever ter beschikking van de Leasingnemer wordt gesteld (“het Voertuig”) en de diensten die door de Leasinggever worden geleverd (“de Diensten”), zoals gespecifieerd in de Bijzondere Voorwaarden.

Bij een conflict tussen de Algemene en de Bijzondere Voorwaarden prevaleren de Bijzondere Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden primeren op de eigen algemene voorwaarden van de Leasingnemer, die hierbij uitdrukkelijk verzaakt aan de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden.

II AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1. Totstandkoming – duur

1.1 De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Bijzondere Voorwaarden door de Leasinggever en de Leasingnemer en treedt in werking op de datum van de levering van het Voertuig (“Datum van Inwerkingtreding”) voor de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde duur.

1.2 Gedurende deze looptijd kan de Overeenkomst niet vroegtijdig worden beëindigd, tenzij door de Leasinggever op grond van één van de redenen opgesomd in artikel 11.1 hierna. Indien de Leasingnemer in strijd met deze bepaling vervroegd een einde stelt aan de Overeenkomst, staat het de Leasinggever vrij hetzij de gedwongen uitvoering hetzij de ontbinding van de Overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. In dat laatste geval zal deze schadevergoeding begroot worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 11.3 hierna.

Artikel 2. Levering van het Voertuig

2.1 Het Voertuig wordt door de Leasinggever aan de Leasingnemer volledig startklaar geleverd op het leveringsadres bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. De levering gebeurt op kosten van de Leasinggever door de afgifte van het Voertuig tegen de ondertekening door of namens de Leasingnemer van een ontvangstbewijs van levering, dat onvoorwaardelijk vaststelt dat het Voertuig overeenstemt met de bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden en in perfecte staat van werking is, vrij van eender welk gebrek of eender welke schade.

2.2 De opgegeven leveringstermijnen worden uitsluitend ter informatie meegedeeld en zijn louter indicatief. Een eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst behoudens wanneer de Leasingnemer de Leasinggever per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en de levering niet heeft plaatsgevonden binnen 1 maand na deze ingebrekestelling. De Leasingnemer verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de vordering van enige vorm van schadevergoeding.

De leveringstermijn wordt in elk geval geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de Leasinggever (overmacht), zonder dat een vergoeding verschuldigd is aan de Leasingnemer. Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis waar de Leasinggever redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen, maar niet beperkt tot, stakingen, boycotten, blokkades, verhindering of onderbreking van transportmogelijkheden, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, rampen, extreme weersomstandigheden, (technische) storingen bij leveranciers, enz.

2.3 Vanaf de leveringsdatum draagt de Leasingnemer alle risico’s met betrekking tot het bezit, het gebruik en de bewaring van het Voertuig en dit tot op het ogenblik van de teruggave ervan conform de bepalingen van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. ZZoomer BVBA – BTW BE 0683.445.964 [paraaf leasingnemer] www.zzoomer.be Algemene voorwaarden versie 1 februari 2019

III RECHTEN EN PLICHTEN TIJDENS DE DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3. Betaling van de Leasevergoeding

3.1 De verplichting van de Leasingnemer tot betaling van de Leasevergoeding wordt onherroepelijk van kracht op de Datum van Inwerkingtreding van de Overeenkomst. De Leasevergoedingen zijn vooraf betaalbaar op de bankrekening die de Leasinggever heeft aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden. Tenzij anders bedongen, wordt de Leasevergoeding een eerste maal gefactureerd met vervaldag op de datum van de levering van het Voertuig en vervolgens maandelijks telkens op de zoveelste dag die overeenstemt met de datum van de levering van het Voertuig (bv. telkens de 10de van elke maand).

3.2 Facturatie door de Leasinggever gebeurt via elektronische facturen in een wettelijk toegelaten formaat die aan de Leasingnemer worden bezorgd op het in de Bijzondere Voorwaarden meegedeelde e-mailadres. Indien de Leasingnemer om welke reden ook de facturatie via elektronische facturen niet aanvaardt, worden de Leasevergoedingen automatisch en zonder verdere verwittiging met 3% verhoogd ter dekking van de bijkomende administratie- en personeelskost van de Leasinggever.

3.3 De Leasingnemer verbindt zich ertoe aan zijn financiële instelling een opdracht tot domiciliëring van de facturen te geven tot inning van alle sommen die hij krachtens deze Overeenkomst aan de Leasinggever verschuldigd is. Eventuele bankkosten bij betaling van een factuur zijn ten laste van de Leasingnemer. Indien de Leasingnemer om welke reden ook de betalingen niet met een domiciliëringsopdracht uitvoert, worden de Leasevergoedingen automatisch en zonder verdere verwittiging met 3% verhoogd ter dekking van de bijkomende administratie- en personeelskost van de Leasinggever.

3.4 Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 7 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. De betwisting door de Leasingnemer van enige factuur of enig deel daarvan, om welke reden ook, geeft de Leasingnemer niet het recht om de betaling van overige vervallen facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.

Indien betalingstermijnen werden toegestaan, vervallen deze bij het niet respecteren van een tussentijdse vervaldag of termijn en wordt het integrale saldo onmiddellijk verschuldigd, verhoogd met de toepasselijke nalatigheidsinteresten en kosten zoals bepaald in artikel 9.

3.5 De Leasevergoeding is verschuldigd uitsluitend voor de terbeschikkingstelling van het Voertuig en de Diensten geleverd door de Leasinggever in functie van het gekozen contractstype (SMALL– MEDIUM – LARGE – XLARGE) en optie (BASIC of COMFORT), zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden. De Leasevergoeding dekt geen enkele andere prestatie van welke aard ook. Diensten die niet vermeld zijn in de Bijzondere Voorwaarden maken geen deel uit van de dienstverlening door de Leasinggever en worden desgevallend door de Leasingnemer zelf georganiseerd en betaald.

Prestaties van de Leasinggever die niet door de Leasevergoeding gedekt zijn, waaronder maar niet beperkt tot de overschrijding van het aantal kilometers begrepen in het gekozen contractstype, worden aan de Leasingnemer afzonderlijk gefactureerd volgens de op dat ogenblik geldende tarieven, op elk moment opvraagbaar bij de Leasinggever. Mindergebruik geeft geen aanleiding tot een verrekening in min.

3.6 De Leasinggever behoudt zich het recht voor het bedrag van de Leasevergoeding op elk ogenblik te herzien in geval van gewijzigde voorwaarden, o.a. maar niet beperkt tot (prijs)elementen die een invloed hebben op de door de Leasinggever verleende Diensten. Het nieuwe bedrag van de Leasevergoeding zal schriftelijk of per e-mail aan de Leasingnemer ter kennis worden gebracht.

Artikel 4. Rechten en plichten van de Leasinggever en de Leasingnemer

4.1 De Leasingnemer wordt geen eigenaar van het Voertuig. De Leasingnemer mag noch volledig, noch gedeeltelijk over het Voertuig beschikken, op welke wijze ook. Het gebruik van het Voertuig mag niet aan derden worden overgedragen, op om het eender welke wijze, noch mag het Voertuig worden onderverhuurd, tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Leasinggever.

4.2 Bij een effectieve of dreigende schending van de rechten van de Leasinggever op het Voertuig door om het even welke aanspraak van een derde op dit Voertuig, zal de Leasingnemer deze derde onmiddellijk op de ZZoomer BVBA – BTW BE 0683.445.964 [paraaf leasingnemer] www.zzoomer.be Algemene voorwaarden versie 1 februari 2019

hoogte brengen van het feit dat het Voertuig niet haar eigendom is, maar geleased wordt en op eigen kosten alle nodige maatregelen treffen om deze schending te doen ophouden.

Om eventuele schade te beperken en daartoe onverwijld bewarende maatregelen te treffen, moet de Leasingnemer de Leasinggever in de volgende gevallen onmiddellijk, en uiterlijk binnen de 24 uur na de vaststelling, telefonisch of per e-mail (info@zzoomer.be) verwittigen:

a) indien het Voertuig en/of Accessoire(s), zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, volledig of gedeeltelijk gestolen, opgeëist of beschadigd wordt, of substantiële gebreken vertoont, of betrokken is bij een schadegeval met materiële of lichamelijke schade tot gevolg. De Leasingnemer zal de volledige toedracht duidelijk omschrijven en de Leasinggever de mogelijkheid geven om een en ander te verifiëren. Bij diefstal van het Voertuig moet de Leasingnemer de meegeleverde sleutels op eerste verzoek van de Leasinggever kunnen voorleggen;

b) indien een derde beslag legt op het Voertuig en/of Accessoire(s), zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden. In dit geval zal de Leasingnemer onverwijld de gerechtsdeurwaarder en de beslaglegger kennis geven van het feit dat het Voertuig en/of de Accessoire(s) niet haar eigendom zijn, maar geleased worden van de Leasinggever.

4.3 De Leasingnemer zal op elk moment aan de Leasinggever toegang verlenen tot het gebouw, het terrein of de stalling waar het Voertuig zich bevindt, om de aanwezigheid en/of de staat van het Voertuig en de naleving van de Overeenkomst na te kunnen gaan. Indien de Leasingnemer zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst niet nakomt, mag de Leasinggever het Voertuig door gebruik van de ingebouwde startonderbreker immobiliseren zolang de Leasingnemer zijn verplichtingen niet nakomt en desgevallend overgaan tot de terugname van het Voertuig en Accessoire(s) wanneer de Overeenkomst in toepassing van artikel 11.1 beëindigd wordt. De Leasingnemer dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.

Artikel 5. Het gebruik van het Voertuig

5.1 De Leasingnemer verbindt zich ertoe het Voertuig als een goed huisvader te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd en uitgerust is. Zo zal de Leasingnemer steeds de batterij van het Voertuig tijdig (d.w.z. na elke rit) opladen opdat een volledige ontlading van de batterij (“Diepontlading”) vermeden wordt, het stuurslot van het Voertuig activeren wanneer het Voertuig niet gebruikt wordt en het Voertuig bij niet-gebruik stallen in een overdekte en afgesloten ruimte. De Leasingnemer is verantwoordelijk voor elke persoon die het Voertuig zal besturen en maakt zich sterk dat deze persoon de rechten en plichten uit deze Overeenkomst respecteert en naleeft.

5.2 Het Voertuig moet voor de exploitatie van de onderneming van de Leasingnemer bestemd blijven. De Leasingnemer verbindt zich ertoe dat het Voertuig het Belgisch grondgebied niet zal verlaten, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leasinggever.

Elk gebruik van het Voertuig in een omgeving of voor een toepassing die van aard is om het Voertuig te beschadigen, is verboden. De Accessoire(s) die samen met het Voertuig ter beschikking worden gesteld, mogen enkel aangewend worden binnen het kader van het gebruik van het Voertuig. Elk ander gebruik van de Accessoires is verboden.

5.3 Alle Voertuigen zijn conform de Belgische wetgeving. Na de levering is de Leasingnemer verantwoordelijk voor de naleving van alle huidige en toekomstige wettelijke reglementering met betrekking tot het bezit en het gebruik van het Voertuig. De Leasingnemer vrijwaart de Leasinggever voor alle nadelige gevolgen voortvloeiende uit het niet in acht nemen van voormelde wetgeving.

5.4 Elke wijziging of toevoeging aan het Voertuig vereist de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Leasinggever. De Leasingnemer blijft volledig aansprakelijk voor de gevolgen van elke wijziging of uitbreiding van het Voertuig.

Na de goedkeuring door de Leasinggever worden alle toegevoegde, vervangen of geïncorporeerde onderdelen geacht integraal deel uit te maken van het Voertuig. Deze onderdelen mogen in geen geval de waarde van het Voertuig verminderen of het gebruik ervan overeenkomstig zijn bestemming bemoeilijken, in welk geval de Leasinggever gerechtigd is het Voertuig uitsluitend op kosten van de Leasingnemer in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen. ZZoomer BVBA – BTW BE 0683.445.964 [paraaf leasingnemer] www.zzoomer.be Algemene voorwaarden versie 1 februari 2019

5.5 De Leasingnemer is exclusief verantwoordelijk voor de bewaring in goede staat van alle documenten betreffende het Voertuig die hem werden overhandigd (o.a. handleidingen, onderhoudsvoorschriften, inschrijvings- en verzekeringsbewijzen). Bij verlies of beschadiging van deze documenten zijn de kosten voor de vervanging ervan of voor de aflevering van afschriften of duplicata ten laste van de Leasingnemer.

5.6 De Leasingnemer is aansprakelijk voor alle overtredingen, belastingen, boetes, heffingen, retributies of andere kosten die naar aanleiding van het gebruik van het Voertuig gevorderd worden. Deze kosten zijn uitsluitend ten laste van de Leasingnemer, die deze op het eerste verzoek zal betalen. Indien de Leasinggever verplicht wordt een bedrag te betalen in plaats van de Leasingnemer, zal zij dit aan de Leasingnemer afzonderlijk factureren, verhoogd met administratiekosten van 25 euro.

5.7 De Leasingnemer is aansprakelijk voor alle schade toegebracht tijdens het bezit en het gebruik van het Voertuig aan derden en aan het Voertuig en de Accessoire(s) zelf, o.m. maar niet beperkt tot de gevallen van Diepontlading of het verlies van één of meerdere sleutels, en vrijwaart de Leasinggever hiervoor volledig, onverminderd de eventuele dekking door de verzekering. Per beschadigde of verloren sleutel zal aan de Leasingnemer 25 euro, excl. btw, gefactureerd worden.

5.8 Elke schade aan of verlies van het Voertuig of de Accessoire(s) dient onmiddellijk en overeenkomstig artikel 4.2, lid 2 aan de Leasinggever gemeld worden. Bij een ongeval wordt het Europees aanrijdingsformulier steeds ingevuld, zelfs indien er geen (gekende) tegenpartij is en indien de schade reeds door de politie werd vastgesteld, waarna een kopie van dit formulier aan de Leasinggever wordt bezorgd. In geval van diefstal, vandalisme of een ongeval waarbij een lichamelijk letsel is toegebracht en/of derden zijn betrokken, is de Leasingnemer verplicht hiervan onmiddellijk aangifte bij de politie te doen en aansluitend een kopie van deze aangifte aan de Leasinggever te bezorgen. De Leasingnemer is aansprakelijk voor alle (verdere) schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig melden van de schade aan of verlies van het Voertuig of de Accessoire(s).

Artikel 6. Diensten

Artikel 6.1 – Verzekering: enkel van toepassing indien ook door de wetgever vereist voor het desbetreffende type voertuig waarvoor een contract is afgesloten.

6.1.1 Het Voertuig is verzekerd door een polis burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, indien op het betreffende voertuig door de wet vereist. Deze verzekeringspolis voorziet o.m. in de dekking van alle schade ten aanzien van derden volgens de wettelijk geldende voorschriften in België. Ingeval de Leasingnemer kiest voor de optie COMFORT, staat de Leasinggever ook in voor het afsluiten van een ominium verzekering van het Voertuig. De Leasingnemer erkent en aanvaardt de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis(sen) als bijlage bij de Overeenkomst te hebben ontvangen, deze te hebben gelezen en goedgekeurd. De Leasingnemer verbindt zich ertoe de verzekeringsvoorwaarden strikt na te leven, o.m. teneinde de schorsing of het verval van de polis te vermijden. Elke wijziging van de verzekeringsvoorwaarden bindt de Leasingnemer, zonder dat dergelijke wijziging hem het recht verleent om de Overeenkomst te beëindigen.

6.1.2 Indien de verzekeraar dekking weigert ten gevolge van een handeling of nalatigheid van de Leasingnemer zal de Leasingnemer instaan voor de betaling van alle schade en alle andere bedragen die niet gedekt of terugbetaald worden door de verzekeraar.

6.1.3 De forfaitaire schadevergoeding of franchise in het kader van de omniumverzekering afgesloten door de Leasinggever bedraagt 250 euro en blijft in elk geval ten laste van de Leasingnemer.

6.1.4 Bij een ongeval waarbij de bestuurder van de zZoomer als aansprakelijk wordt aangeduid dan zal er, voor de schade aan derden, door de Leasingnemer een bijdrage moeten betaald worden van 350€. Deze vergoeding staat volledig los van de vegoeding waarvan sprake in punt 6.1.3

6.1.5 Indien de Leasingnemer kiest voor een contract met optie BASIC en er dus voor opteert om het Voertuig voor de volledige duur van de Overeenkomst zelf te laten verzekeren voor alle schade die aan het Voertuig kan worden aangebracht, o.m. door brand, diefstal, vandalisme, verlies, aanrijding en dergelijke meer, moet vóór de levering van het Voertuig een omnium verzekering worden afgesloten met een in België erkende verzekeraar. Uiterlijk op de Datum van Inwerkingtreding van de Overeenkomst, en tevens na elk verzoek ZZoomer BVBA – BTW BE 0683.445.964 [paraaf leasingnemer] www.zzoomer.be Algemene voorwaarden versie 1 februari 2019

hiertoe van de Leasinggever, bezorgt de Leasingnemer aan de Leasinggever een kopie van de bijzondere en algemene polisvoorwaarden en van de betalingsbewijzen van de premies. In de verzekeringspolis moet minstens vermeld staan dat (i) de verzekeraar zich ertoe verbindt de Leasinggever op de hoogte te brengen van elke oorzaak van verval, verbreking, beëindiging of schorsing van de verzekeringsovereenkomst, (ii) alle sommen die de verzekeraar krachtens de polis gehouden is te betalen, door de verzekeraar slechts bevrijdend kunnen worden betaald aan de Leasinggever, alsook dat de Leasingnemer alle voormelde sommen onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan de Leasinggever overdraagt en (iii) de Leasingnemer slechts een schaderegeling met de verzekeraar kan afsluiten met het voorgaand schriftelijk akkoord van de Leasinggever.

In het geval van een totaal verlies zal het verzekerd kapitaal een waarde vertegenwoordigen die minstens gelijk is aan het hoogste van de hierna vermelde waarden: de vervangingswaarde of de nieuwwaarde van het Voertuig en de Accesssoire(s). Indien de vergoeding die de Leasinggever van de verzekeraar ontvangt lager is dan de vergoeding die conform deze bepaling verschuldigd is, verbindt de Leasingnemer er zich toe dit verschil aan de Leasinggever te betalen.

Bij het in gebreke blijven van de Leasingnemer is de Leasinggever gerechtigd zelf een omnium verzekering af te sluiten en de premies ervan te betalen. Alle kosten die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de Leasingnemer en dienen betaald te worden op eenvoudige voorlegging van de factuur of premieafrekening.

Artikel 6.2 – Onderhoud, herstelling en pechverhelping

6.2.A Onderhoud, herstelling en pechverhelping niet inbegrepen in de Leasevergoeding (contractsformule BASIC)

6.2.A.1 De Leasingnemer verbindt er zich toe gedurende de looptijd van de Overeenkomst alle onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan het Voertuig en de Accessoire(s) door de leverancier of een door de leverancier of de Leasinggever erkende derde te laten uitvoeren conform de onderhoudsvoorschriften van de leverancier, teneinde het Voertuig en de Accessoire(s) in hun oorspronkelijke toestand te handhaven, met uitzondering van de normale slijtage die het gevolg is van een normaal gebruik conform de bepalingen van deze Overeenkomst en de voorschriften van de leverancier.

6.2.A.2 De Leasingnemer verbindt er zich toe om op zijn kosten voor de duur van deze Overeenkomst met de leverancier of een door de leverancier of de Leasinggever erkende derde een onderhouds- en herstellingsovereenkomst af te sluiten met als voorwerp zowel het courante, periodieke onderhoud van het Voertuig (zoals voorgeschreven door de constructeur) als de herstelling van defecten van het Voertuig of de Accessoire(s) van welke oorzaak ook.

6.2.A.3 De Leasingnemer draagt alle kosten van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden, wat daarvan ook de oorzaak mag zijn, derwijze dat het Voertuig en de Accessoire(s) steeds in hun oorspronkelijke staat worden gehandhaafd.

6.2.B Onderhoud, herstelling en pechverhelping inbegrepen in de Leasevergoeding (contractsformule COMFORT)

Onderhoud en herstelling

6.2.B.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden geleverd tijdens de normale kantooruren en werkdagen hetzij door de Leasinggever zelf, hetzij door een door haar aangestelde uitvoeringsagent. De Leasinggever besteedt er alle redelijke zorg aan dat de onderhouds- en herstellingsdiensten door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

6.2.B.2 Het onderhoud is gericht op de instandhouding van de werking van het Voertuig en de Accessoire(s) conform de onderhoudsvoorschriften van de leverancier en omvat het normale onderhoud van het Voertuig en de Accessoire(s). De normale mechanische slijtage is ten laste van de Leasinggever. Het onderhoud zal in de regel op initiatief van de Leasinggever uitgevoerd worden in functie van de gereden kilometers met het Voertuig. De Leasingnemer wordt hiervan 14 dagen op voorhand door de Leasinggever per e-mail in kennis gesteld. De Leasingnemer is verplicht gevolg te geven aan deze kennisgeving en het Voertuig en de Accessoire(s) op de aangegeven datum aan de Leasinggever op het in de kennisgeving vermelde adres te overhandigen met het oog op het geplande onderhoud. Wanneer de Leasingnemer het Voertuig binnenbrengt ZZoomer BVBA – BTW BE 0683.445.964 [paraaf leasingnemer] www.zzoomer.be Algemene voorwaarden versie 1 februari 2019

voor onderhoud wordt van hem verwacht melding te maken van elk defect, elke beschadiging of elke andere anomalie m.b.t. (de werking van) het Voertuig.

Indien de aangegeven datum voor het onderhoud niet past voor de Leasingnemer dient deze dit binnen de 7 dagen na datum van voormelde e-mail aan de Leasinggever per e-mail mee te delen. Enkel in dat geval wordt het onderhoud – voor zover redelijkerwijze mogelijk gelet op de planning van de Leasinggever of haar uitvoeringagent – verplaatst. Indien het geplande onderhoud door toedoen van de Leasingnemer, om welke reden dan ook, niet kan plaatsvinden, wordt aan de Leasingnemer een forfaitaire schadevergoeding van 100 euro aangerekend.

Tijdens de duur van het onderhoud voorziet de Leasinggever in een vervangingsvoertuig voor de Leasingnemer.

6.2.B.3 Op de Leasingnemer rust de verplichting om zelf met de Leasinggever een afspraak te maken voor een onderhoud of een herstelling wanneer de Leasingnemer door de Leasinggever niet uitgenodigd werd voor een onderhoud, om welke reden ook, terwijl het tijd is voor het normale onderhoud van het Voertuig, of wanneer het Voertuig een defect, gebrek, beschadiging, foutmelding of elke andere anomalie van welke aard dan ook vertoont. Het is de Leasingnemer evenwel niet toegestaan zelf herstellingen of aanpassingen uit te voeren aan het Voertuig en de Accessoire(s), noch een derde (tenzij een uitvoeringsagent van de Leasinggever) deze te laten uitvoeren.

Pechverhelping

6.2.B.4 Indien het Voertuig geïmmobiliseerd wordt ten gevolge van een ongeval, een technisch defect, lekke band, batterijprobleem, vandalisme, diefstal of poging tot diefstal kan de Leasingnemer een beroep doen op de diensten van VAB inzake pechverhelping op voorwaarde dat het Voertuig zich op een weg bevindt die toegankelijk is voor een bijstandsvoertuig van VAB. VAB dient gecontacteerd te worden via de gegevens die vermeld staan op informatiefiche die door de Leasinggever bij de levering aan de Leasingnemer wordt overhandigd. De opvolging van dergelijke interventie gebeurt rechtstreeks tussen de Leasingnemer en VAB.

6.2.B.4 Indien het Voertuig ter plaatse niet door VAB opnieuw rijklaar kan worden gemaakt, zal VAB het geïmmobiliseerde Voertuig overbrengen naar een plaats die het meest geschikt is voor de herstelling van het Voertuig. In dat geval voorziet de Leasinggever binnen de 24u, en op zon- en feestdagen binnen de 48 u, in een vervangingsvoertuig voor de Leasingnemer en dit voor de duur van de herstelling.

6.2.C Uitgesloten Diensten

Vallen buiten het toepassingsgebied van deze Overeenkomst Diensten vereist in geval van:

  1. a) abnormale slijtage
  2. b) fouten of onachtzaamheden van de Leasingnemer, zoals o.m. misbruik of verkeerd gebruik;
  3. c) interventies of herstelpogingen door andere personen dan het erkende personeel van de Leasinggever of haar uitvoeringsagent;
  4. d) gebruik in combinatie met andere uitrusting, software, producten of accessoires dan die erkend door de Leasinggever of de leverancier;
  5. e) elke aangebrachte wijziging of aanpassing zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leasinggever.

Artikel 6.3 – Opvolging via online dossier (contractsformule COMFORT bij scooters)

6.3.1 De Leasingnemer zal via de online tool van de Leasinggever toegang krijgen tot de directe positie van het Voertuig en zal desgevallend op basis van deze tool zijn vloot kunnen beheren.

6.3.2 De data met betrekking tot het Voertuig die door de Leasinggever door middel van de GPS tracker verzameld worden, zijn en blijven te allen tijde de uitsluitende eigendom van de Leasinggever. ZZoomer BVBA – BTW BE 0683.445.964 [paraaf leasingnemer] www.zzoomer.be Algemene voorwaarden versie 1 februari 2019

Artikel 7. Privacy

7.1 De Leasingnemer is zelf volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de correcte en tijdige nakoming van de op hem rustende verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder wat betreft de verzamelde gegevens ten gevolge van de geolokalisatie van de bestuurders van het Voertuig aan de hand van de geïnstalleerde GPS tracker. De Leasingnemer verbindt zich er dan ook toe de bestuurders van het Voertuig op de hoogte te brengen van het feit dat er een verwerking van zijn/haar persoonsgegevens d.m.v. geolokalisatie plaatsvindt en van de doeleinden daarvan, alsook van alle andere wettelijk vereiste informatie die moet worden meegedeeld (o.m. maar niet beperkt tot de bewaartermijn van de gegevens en de rechten van de betrokken bestuurders). De Leasingnemer is als enige aansprakelijk voor de niet-naleving van deze verplichtingen. In geen geval kan de Leasinggever hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

7.2 De Leasinggever verzamelt, verwerkt en bewaart op verzoek van de Leasingnemer gedurende de duur van de Overeenkomst de gegevens voortvloeiende uit de geolokalisatie van het Voertuig. Het betreft de elektronische lokalisatiegegevens van de bestuurders van het Voertuig (zonder dat de Leasinggever over andere identificatiegegevens van de bestuurders beschikt). De verwerking heeft als doel de Leasingnemer toegang te geven tot de positie van het Voertuig en de gereden routes. De Leasingnemer bepaalt zelf waarvoor hij deze toegang gebruikt en voor welke doeleinden hij deze gegevens aanwendt.

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke instructies van de Leasingnemer als verantwoordelijke voor de verwerking, tenzij een wettelijke bepaling de Leasinggever tot verwerking verplicht. De tot het verwerken van de gegevens gemachtigde personen zijn gebonden de vertrouwelijkheid ervan in acht te nemen. Voor de beveiliging van de verwerking worden alle vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen. De Leasinggever draagt er zo nodig zorg voor dat aan de wettelijke voorwaarden voor het in dienst nemen van een andere verwerker voldaan wordt.

Rekening houdend met de aard van de verwerking en de beschikbare gegevens zal de Leasinggever de Leasingnemer in de mate van het mogelijke bijstand verlenen bij (i) het beantwoorden van verzoeken van bestuurders in het kader van de uitoefening van de hen door de privacywetgeving toegekende rechten en (ii) het nakomen van de op hem rustende verplichtingen in het kader van persoonsgegevensbeveiliging, gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging. In het algemeen zal de Leasinggever alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de op haar rustende verplichtingen als verwerker van persoonsgegevens aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de Leasingnemer of een door de Leasingnemer gemachtigd persoon mgelijk te maken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet, fraude of bedrog, is de aansprakelijkheid van de Leasinggever beperkt tot het herstellen van voorzienbare en rechtstreekse schade die de Leasingnemer aantoont te hebben geleden, met uitsluiting van indirecte schade en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, schade aan derden, personeels- en andere kosten. In alle gevallen wordt de aansprakelijkheid van de Leasinggever beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door haar verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De Leasingnemer kan een kopie van deze verzekeringsovereenkomst op eenvoudig verzoek aan de Leasinggever verkrijgen.

Artikel 9. Laattijdige betalingen

In geval van laattijdige betaling van gelijk welk bedrag dat de Leasingnemer krachtens deze Overeenkomst verschuldigd is, heeft de Leasinggever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op:

  1. a) interesten van 12% per jaar verschuldigd op het onbetaalde bedrag, vanaf het moment dat dit bedrag opeisbaar is tot op de dag van integrale betaling;
  2. b) een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van elk onbetaald gebleven bedrag met een minimum van 150 euro per onbetaald bedrag, onverminderd het recht van de Leasinggever op een hogere schadevergoeding mits zij het bewijs voorlegt van grotere schade.

IV EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 10. Verstrijken van de contractuele duur

ZZoomer BVBA – BTW BE 0683.445.964 [paraaf leasingnemer] www.zzoomer.be Algemene voorwaarden versie 1 februari 2019

10.1 Op het einde van de Overeenkomst zal de Leasinggever op haar kosten het Voertuig en de Accessoire(s) bij de Leasingnemer ophalen. De Leasingnemer overhandigt het Voertuig aan de Leasinggever compleet en in dezelfde staat als waarin deze bij de aanvang van de Overeenkomst was afgeleverd, rekening houdend met normale gebruiksslijtage, voorzien van alle Accessoires, uitrustingen en documenten. Het risico op het Voertuig zal pas dan overgaan wanneer deze door de Leasinggever werd opgehaald op de met de Leasingnemer afgesproken plaats. Indien het Voertuig tijdens de duur van de Overeenkomst met toestemming van de Leasinggever werd gewijzigd, zal dit in deze gewijzigde staat teruggeven worden.

Laattijdige retour van het Voertuig of de Accessoire(s) wordt aangerekend aan de pro rata Leasevergoeding, vermeerderd met een penaliteit van 50 euro per dag vertraging. Retour van het Voertuig vóór het einde van de Overeenkomst geeft geen aanleiding tot reductie van de Leasevergoeding.

10.2 De minderwaarde ten gevolge van het ontbreken van Accessoire(s), onderdelen, abnormale slijtage of van beschadiging van het Voertuig of de Accessoire(s) blijft uitsluitend ten laste van de Leasingnemer. Per beschadigde of ontbrekende sleutel zal aan de Leasingnemer 25 euro, excl. btw, gefactureerd worden. Indien het Voertuig met een ZZoomer Box uitgerust is en deze wordt op het einde van de Overeenkomst niet of beschadigd teruggegeven, zal de Leasingnemer hiervoor een forfaitaire schadevergoeding van 100 euro verschuldigd zijn.

10.3 Van elke niet-conformiteit van het Voertuig of de Accessoire(s) met de voormelde teruggavecondities of van abnormale slijtage of beschadigingen stelt de Leasinggever een tegensprekelijke staat op die door de Leasingnemer mee ondertekend wordt of die hij geacht wordt stilzwijgend aanvaard te hebben bij gebreke aan een schriftelijk protest uiterlijk binnen de 3 dagen na datum waarop deze staat aan de Leasingnemer werd overgemaakt of verzonden.

Op basis van deze staat zal de Leasinggever een prijsofferte voor het uitvoeren van de noodzakelijke herstellingen aan de Leasingnemer voorleggen, die geacht wordt deze offerte aanvaard te hebben bij gebreke aan gemotiveerd bezwaar dat bij aangetekende brief gericht aan de Leasinggever binnen de 3 dagen na datum van voormelde offerte moet meegedeeld worden.

Ingeval tijdig bezwaar wordt aangetekend, zal het geschil beslecht worden door een technisch deskundige van het bedrijf . De kosten van deze deskundige worden door elke partij voor de helft gedragen. De beslissing van de deskundige bindt de partijen.

Artikel 11. Ontbinding van de Overeenkomst

11.1 Zonder afbreuk te doen aan andere rechten of rechtsmiddelen, is de Leasinggever gerechtigd over te gaan tot onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, in de volgende gevallen:

a) wanneer de Leasingnemer, na ingebrekestelling die gedurende 7 dagen zonder gevolg is gebleven, nalaat aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen;

b) in geval van staking van betaling, faillissement, vereffening, insolvabiliteit van of door de Leasingnemer, of het indienen van een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie m.b.t. de Leasingnemer of eender welk geval van samenloop van schuldeisers;

c) ingeval van overlijden of van ontbinding, fusie, splitsing, overdracht van een meerderheidsparticipatie in het aandeelhouderschap van de Leasingnemer of van overdracht van zijn handelsfonds;

d) wanneer de Leasingnemer zijn professionele actviteit deels of geheel stopzet of in gelijk welk geval waarin de kredietwaardigheid van de Leasingnemer vermindert of de continuïteit van zijn onderneming in het gedrang komt, zodat de Leasinggever kan vrezen dat de Leasingnemer niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;

e) wanneer het Voertuig definitief en totaal verloren of teniet is gegaan, o.m. ten gevolge van diefstal;

f) indien de Leasinggever zelf geen gebruiksrechten op het Voertuig meer heeft;

g) indien een verder gebruik van het Voertuig door de Leasingnemer de reputatie van Leasinggever ernstige schade zou kunnen toebrengen.

11.2 Indien de Leasingnemer, in strijd met deze Overeenkomst, zelf vervroegd een einde stelt aan de Overeenkomst staat het de Leasinggever vrij hetzij de gedwongen uitvoering, hetzij de ontbinding van de Overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. In dat laatste geval is artikel 11.3 van toepassing. ZZoomer BVBA – BTW BE 0683.445.964 [paraaf leasingnemer] www.zzoomer.be Algemene voorwaarden versie 1 februari 2019

11.3 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, met uitzondering van de situatie van artikel 11.1.f), is de Leasingnemer, naast de onbetaald gebleven en vervallen Leasevergoedingen, en onder voorbehoud van vergoeding van de schade aan het Voertuig of de Accessoire(s), betaling verschuldigd van een forfaitaire schadevergoeding waarvan het bedrag varieert in functie van het tijdstip van de ontbinding:

a) in het op drie na laatste jaar van de Overeenkomst: de nog te vervallen Leasevergoedingen voor de komende 12 maanden;

b) in het op twee na laatste jaar van de Overeenkomst: de nog te vervallen Leasevergoedingen voor de komende 10 maanden;

c) in het op één na laatste jaar: de nog te vervallen Leasevergoedingen voor de komende 8 maanden;

d) in het laatste jaar: de nog te vervallen Leasevergoedingen met een maximum van 6 maanden.

11.4 In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Leasinggever gerechtigd zonder enige formaliteit het Voertuig en de Accessoire(s) terug te nemen. De Leasingnemer draagt alle kosten van deze inbezitstelling en zal er actief aan meewerken onder meer door het Voertuig en de Accessoire(s) aan de Leasinggever op haar verzoek onmiddellijk terug te bezorgen. De bepalingen van artikel 10 zijn overeenkomstig van toepassing.

V DIVERSE BEPALINGEN

12.1 Alle vermelde bedragen zijn exclusief belastingen, taksen of heffingen van welke aard ook.

12.2 Enkel de Leasinggever kan haar rechten en plichten uit hoofde van deze Overeenkomst, haar eigendoms- of gebruiksrechten op het Voertuig of de Accessoire(s) of haar schuldvorderingen op de Leasingnemer overdragen op een derde, zonder dat de Leasingnemer zich hiertegen kan verzetten.

12.3 De schuldvordering van de Leasinggever voortvloeiende uit deze Overeenkomst kan gecompenseerd worden met de sommen die de Leasinggever, ongeacht uit welke rechtsverhouding of oorzaak, aan de Leasingnemer verschuldigd zou zijn.

12.4 De Algemene Voorwaarden vormen samen met de door de beide partijen ondertekende Bijzondere Voorwaarden en de bijlagen de Overeenkomst tussen partijen en vervangt als dusdanig alle eerdere afspraken en mededelingen tussen partijen.

12.5 Indien een bepaling of deel van een bepaling van de Overeenkomst onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal de betreffende bepaling of deel van een bepaling geen deel meer vormen van de Overeenkomst. In voorkomend geval kan de rechter een onwettige, nietige of onafdwingbare bepaling matigen tot het niveau waarop de bepaling wel wettig, geldig en afdwingbaar is. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, resp. het overige gedeelte van de bepaling, blijft behouden en bindend tussen de Leasingnemer en de Leasinggever. Deze verbinden zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om een geldig beding ter vervanging van het eerste overeen te komen.

12.6 Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op overeenkomsten gesloten met de Leasinggever zullen worden behandeld door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. De overeenkomsten afgesloten met Leasinggever worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.